Nowa siedziba: ul. Sobieskiego 235/4, Wejherowo.

Czynności Notarialne

Zgodnie z treścią art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

W celu indywidualnego ustalenia kosztów czynności oraz jej terminu, a nadto w celu ustalenia dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej konieczne jest - przed dokonaniem każdej czynności notarialnej - zasięgnięcie w naszej Kancelarii bezpłatnej informacji.