Czynności notarialne

Notariusz
Anna Łojewska - Jednoralska

Czynności notarialne

Artykuł 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie wyznacza zakres kompetencji notariusza, określając katalog czynności notarialnych. Notariusz powołany jest do:

 • sporządzania aktów notarialnych, które są dokumentami urzędowymi. Akt notarialny może obejmować w szczególności: umowę sprzedaży, umowę darowizny, umowę zamiany, umowę dożywocia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji (ten dokument stanowi tytuł egzekucyjny), protokół dziedziczenia;

 • sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu mają skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

 • podejmowania czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego;

 • sporządzania poświadczeń notarialnych, polegających na urzędowym stwierdzeniu danego zdarzenia w zakresie dotyczącym dokumentu mającego doniosłość prawną, osoby bądź powiązania osoby z okazanym notariuszowi dokumentem;

 • doręczania oświadczeń, które to czynności wymagają sporządzenia protokołu jako dokumentu urzędowego;

 • spisywania protokołów, dokumentując pewien przebieg czynności oraz zdarzeń mających znaczenie prawne lub mogące mieć skutki prawne;

 • sporządzania protestów weksli i czeków;

 • przyjmowania na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (depozyt notarialny), zaś z przyjęcia na przechowanie notariusz spisuje protokół, który stanowi dowód dokonania żądanej czynności notarialnej;

 • sporządzania wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów;

 • sporządzania, na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

 • składania wniosków wieczystoksięgowych o wpis w księdze wieczystej oraz przesyłania dokumentów stanowiących podstawę wpisu;

 •  sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Powyższy przepis zawiera ogólny katalog czynności notarialnych – stanowiąc zarazem generalną podstawę kompetencyjną dla notariusza do ich dokonywania.

NOTARIUSZ

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Close Menu